Mr Hai from Hanoi

 

More about Ha Long Bay

 

:PicturethiS:     Vietnam     Hanoi     Hue     Hoi An     Ho Chi Minh     Mekong

 

 

  Việt Nam

 

 Đất nước và con người

Ha Long