Well, its better than nothing!

 

More about Ho Chi Minh City 

 

:PicturethiS:     Vietnam     Hanoi     Ha Long     Hue     Hoi An     Mekong

 

 

  Việt Nam

 

 Đất nước và con người

Ho Chi Minh